Firma abb

Każdy przedsiębiorca, w badaj obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy i budowle, maszyny, środki transportu, meble a indywidualne urządzenia, których wartość w terminie ich zdobycia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset przyjemnych i pragnie on stanowić współwłasnością lub własnością podatnika czy firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych trwa w miesiącu, w którym stał on zakupiony.

Ewidencja środków trwałych prawdopodobnie być wywoływana w pozycji kupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z zdrowymi rubrykami z komputera, na kartkach ręcznie zbudowanych z narysowanymi tabelkami czy w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą mieć wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie używanego w firmie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na bazie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna zawierać: liczbę porządkową, datę nabycia i pozwolenia do użycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (zależna jest od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z inicjatywą jej zakończenia. W wypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Mając o działającej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.